Rekrutacja

Ścieżka specjalizacyjna Projektowanie gier i aplikacji VR jest realizowana na kierunku Informatyka i ekonometria. Dlatego aby ubiegać się o przyjęcie na studia na ścieżce specjalizacyjnej pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, najpierw musisz przejść rekrutację na studia, na kierunek: Informatyka i ekonometria z wynikiem pozytywnym. (Ogólne warunki rekrutacji znajdziesz TU)

Jak  zostać studentem?

Krok 1:

Przygotuj dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie – kwestionariusz dostępne poprzez rejestrację elektroniczną
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub kopia notarialna
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz brwi i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami).
  • dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca paszport) – do wglądu; kopia notarialna w przypadku korzystania z pełnomocnictwa
  • wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć wniosek o przyjęcie na realizowaną w ramach studiów projektowych ścieżkę specjalizacyjną zamieszczony na stronie internetowej uczelni i stronie Projektu.
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 85 zł

 

Krok 2:

Złóż komplet dokumentów rekrutacyjnych wydrukowany i podpisany w Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud C, parter) osobiście, pocztą tradycyjną (listem poleconym) lub za pośrednictwem pełnomocnika (szczegóły lub wątpliwości – patrz regulamin poniżej).

UWAGA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być kompletne i poprawnie wypełnione.
Dostarczenie niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych uniemożliwi Ci przyjęcie na studia i ścieżkę specjalizacyjną.


Krok 3:

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej otrzymasz informację o przyjęciu na studia. To nie koniec!

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o przyjęciu na studia i kwalifikacji do udziału w Projekcie należy podpisać i złożyć w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:

  • pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie,
  • oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnika Projektu,
  • umowę o świadczenie nauki na studiach bezpłatnych realizowanych na ścieżce specjalizacyjnej pn.: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR, w ramach Projektu.

 

Krok 4:

W terminie 7 dni od podpisania umowy o świadczenie nauki należy wpłacić kaucję w wysokości 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) na przypisany do Ciebie Twój indywidualny numer konta otrzymany przy składaniu dokumentów. Kaucję zwrócimy Ci po zakończeniu studiów.

O kwalifikacji do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji Kandydata z ubiegania się o udział w Projekcie na etapie procesu rekrutacji lub niepodpisania przez Kandydata zakwalifikowanego do Projektu umowy o świadczenie nauki oraz pozostałych dokumentów wskazanych w kroku 3 w wyznaczonym terminie Uczelnia zakwalifikuje do udziału w Projekcie następnego kandydata z listy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1